ADVERTISEMENTS:

Who was Lenin aka Vladimir Ilyich Ulyanov ?